วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2552

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 5 สารละลายกรด - เบส
เรื่อง สมบัติของสารละลายกรด-เบส (สมบัติของสารละลายกรด) จำนวน 2 คาบ / สัปดาห์
สอนครั้งที่ 2 วันที่.....พฤศจิกายน พ.ศ.2552 จำนวนนักเรียน 45 คน /ห้อง
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1/2, ม.1/4, ม.1/9)
ผู้สอน นางสาวปวีณา รอดเจริญ ค.บ.4 วิทยาศาสตร์
______________________________________________________________________________
มาตรฐานการเรียนรู้ ว 3.1 เข้าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
สาระสำคัญ
มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการวิเคราะห์สำรวจตรวจสอบสมบัติความเป็นกรด-เบสของสารละลาย สมบัติของสารละลายกรด สมบัติของสารละลายเบส การใช้ค่า pH ระบุความเป็นกรด-เบส การใช้อินดิเคเตอร์และ pH มิเตอร์ตรวจสอบความเป็นกรด-เบส รวมทั้งกรด-เบสที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน
จุดประสงค์การเรียนรู้
จุดประสงค์ปลายทาง
นักเรียนจำแนกสมบัติของสารละลายกรดได้ถูกต้อง
จุดประสงค์นำทาง
1.นักเรียนเข้าใจสมบัติบางประการของสารละลายกรดได้ถูกต้อง
2.นักเรียนระบุประเภทของกรดได้ถูกต้อง
สาระการเรียนรู้
สมบัติของสารละลายกรด
1.สมบัติบางประการของสารละลายกรด
2.ประเภทของกรด
กระบวนการเรียนรู้
1.ขั้นเข้าใจสมบัติบางประการของสารละลายกรด
1.1 จัดทำนักเรียน โดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อย 9 กลุ่ม ตามกติกาการนับ 1-9 โดยให้นักเรียนนับจากใบรายชื่อนักเรียนครบทุกคน
1.2 นำเสนอสื่อเนื้อหาบนกระดาน แล้วตั้งคำถามจำนวน 3 คำถาม
นักเรียนทราบไหมว่าสารละลายกรดเปลี่ยนกระดาษลิตมัสจากสีอะไรเป็นอะไร
นักเรียนทราบไหมว่ากรดเป็นสารประกอบอะไร
นักเรียนลองยกตัวอย่างสารละลายที่เป็นกรด
1.3 อธิบายเนื้อหาสมบัติบางประการของสารละลายกรดบนกระดานและมอบหมายให้นักเรียนเขียนการทดลองชุดกิจกรรมที่ 5.2 ลงสมุดของนักเรียนทุกคน
1.4 ปฏิบัติภาระงานตามการทดลองชุดกิจกรรมที่ 5.2 โดยให้ทำเป็นกลุ่ม
1.5 บูรณาการโดยให้ตัวแทนแต่ละกลุ่ม 1 คนไปศึกษาผลการทดลองของกลุ่มเพื่อนๆทั้ง 9 กลุ่ม แล้วบันทึกลงสมุดของตนเอง พร้อมมาชี้แจงให้เพื่อนภายในกลุ่มเข้าใจตรงกัน
1.6 นำเสนอผลงานโดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอผลงานหน้าห้องเรียนจาก การทดลองชุดกิจกรรมที่ 5.2
1.7 ประเมินผลสรุปและเพิ่มเติมเนื้อหา
2.ขั้นระบุประเภทของกรด
2.1 จัดทำนักเรียน โดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อย 9 กลุ่ม ตามกติกาการนับ 1-9 โดยให้นักเรียนนับจากใบรายชื่อนักเรียนครบทุกคน
2.2 นำเสนอสื่อเนื้อหาบนกระดาน แล้วตั้งคำถามจำนวน 3 คำถาม
นักเรียนทราบไหมว่ากรดมีกี่ประเภท
นักเรียนทราบความหมายของกรดอินทรีย์หรือไม่ จงอธิบาย
นักเรียนทราบความหมายของกรดอนินทรีย์หรือไม่ จงอธิบาย
2.3 อธิบายเนื้อหาประเภทของกรดบนกระดานและมอบหมายให้นักเรียนเขียนการทดลองชุดกิจกรรมที่ 5.3 ลงสมุดของนักเรียนทุกคน
2.4 ปฏิบัติภาระงานตามการทดลองชุดกิจกรรมที่ 5.3 โดยให้ทำเป็นกลุ่ม
2.5 บูรณาการโดยให้ตัวแทนแต่ละกลุ่ม 1 คนไปศึกษาผลการทดลองของกลุ่มเพื่อนๆทั้ง 9 กลุ่ม แล้วบันทึกลงสมุดของตนเอง พร้อมมาชี้แจงให้เพื่อนภายในกลุ่มเข้าใจตรงกัน
2.6 นำเสนอผลงานโดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอผลงานหน้าห้องเรียนจาก การทดลองชุดกิจกรรมที่ 5.3
2.7 ประเมินผลสรุปและเพิ่มเติมเนื้อหา
สื่อและแหล่งการเรียนรู้
1.กิจกรรมเข้าใจสมบัติบางประการของสารละลายกรด
1.1.ใบรายชื่อนักเรียน (ม.1/2, ม.1/4, ม.1/9)
1.2.เนื้อหาเรื่อง สมบัติบางประการของสารละลายกรด, คำถามจำนวน 3 คำถาม
1.3.เนื้อหาเรื่อง สมบัติบางประการของสารละลายกรด
1.4.หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.1, สมุดจดบันทึก
1.5.กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
1.6.บัตรกำหนดเวลา
1.7.ประเมินผลสรุป
2.กิจกรรมระบุประเภทของกรด
2.1.ใบรายชื่อนักเรียน (ม.1/2, ม.1/4, ม.1/9)
2.2.เนื้อหาเรื่อง ประเภทของกรด, คำถามจำนวน 3 คำถาม
2.3.เนื้อหาเรื่อง ประเภทของกรด
2.4.หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.1, สมุดจดบันทึก
2.5.กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
2.6.บัตรกำหนดเวลา
2.7.ประเมินผลสรุป
การวัดและประเมินผล
การวัดผล
1.วัดผลการเข้าใจสมบัติบางประการของสารละลายกรด ด้วยการตรวจผลการสรุปตามสมุดจดบันทึก โดยยึดเกณฑ์ถูกต้อง
2.วัดผลการระบุประเภทของกรด ด้วยการตรวจผลการสรุปตามสมุดจดบันทึก โดยยึดเกณฑ์ถูกต้อง
การประเมินผล
1.ประเมินผลการเข้าใจสมบัติบางประการของสารละลายกรด พบว่า นักเรียน ............... คน เข้าใจสมบัติบางประการของสารละลายกรดไม่ได้ แก้ไขด้วยการให้ศึกษาเรื่อง สมบัติบางประการของสารละลายกรด เพิ่มเติมนอกเวลาเรียน
2.ประเมินผลการระบุประเภทของกรด พบว่า นักเรียน ............... คน ระบุประเภทของกรดไม่ได้ แก้ไขด้วยการให้ศึกษาเรื่อง ประเภทของกรด เพิ่มเติมนอกเวลาเรียน
บันทึกหลังการสอน
ผลการสอน
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ปัญหา / อุปสรรค
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ....................................................ครูผู้สอน
(นางสาวปวีณา รอดเจริญ)